Görev ve Sorumluluk

1050 Sayılı Yasayı yürürlükten kaldıran 5018 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları;

1.Üniversitemiz Rektörlüğü ve Rektörlüğe bağlı Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin personel giderlerinin tahakkuklarını yapmak,

2.Üniversitemiz Rektörlüğü ve Rektörlüğe bağlı birimlerin ihtiyaçlarından,

a) Araç, gereç, mal ve malzemelerin temin işlemlerini yürütmek

b) Temizlik, aydınlatma, ısınma, bakım onarım ve benzeri hizmetler için gerekli ihale işlemlerini yaparak, mamul mal, malzeme ihtiyaçlarını karşılamak

c) Çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan mal ve malzemeler ile hizmet alımı işlemlerini yapmak,

d) Güvenlik ve Koruma hizmeti ile ilgili hizmetleri yerine getirmek,

e) Üniversitemize ait lojmanların tahsisi, tahliyesi, kira bedelleri, tüketilen, ısınma, elektrik ve su bedellerinin hesaplanması, tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek,

f) Üniversitemize ait taşınmazlarından kiraya verilenlerin kiralama işlemlerini, irtifak hakkı verilenlerin ise irtifak hakkı işlemlerini yürütmek ve bu yerlerin veriliş şekline göre kira bedeli irtifak hakkı bedeli, hasılat payı ve tüketime dayalı ısınma, elektrik ve su bedellerinin hesaplanması ve tahsilatlarını yaparak, bütçemizin ilgili tertiplerine ödenek kaydının yapılması hususunda gerekli planlamayı yapmak,

g) Personelin özel telefon görüşmelerini tahsil etmek,

h) Yılı bütçeleri ile ödenekleri toplu olarak verilen bütçe tertiplerindeki ödeneklerin detay programlarını hazırlamak ve ihtiyacın türüne göre alımlarını gerçekleştirmek,

i) Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan personelin tedavi ile ilgili ödeme belgelerini hazırlamak,

j) 1050 ve 5018 sayılı yasalar ve bu kanunlara dayalı yayımlanmış olan yönetmelikler kapsamında taşınır ve taşınmaz mal işlemlerini yürütmek,

k) 657, 2547, 2886, 1475, 6245,4734 ve 4735 Sayılı Kanun ve eklerindeki yönetmeliklere göre yapılacak ödemeler için 5018 Sayılı Kanuna göre, gerekli görevlendirmeleri yaparak ödeme belgelerini düzenlemek, olarak belirlenmiştir.

Başkanlığımızın yetkileri başta 5018 Sayılı Yasa olmak üzere, yukarıda anılan Kanun ve eklerindeki yönetmeliklerle yine aynı kanun ve yönetmeliklere göre, yapmış olduğu işlemlerden, başta üst yöneticiler olmak üzere Sayıştay'a ve diğer Denetleyici Kuruluşlara gerekli bilgi, belge ile birlikte hesap vermek olarak belirlenmiştir.